Strathfield Hotel, Sydney

Strathfield Hotel

Address: 27 Everton Road, Strathfield