Janardhan Resort Pangot, Nainital

Janardhan Resort Pangot

Area : Pangot

Address: Pangot Village, Kilbury Road

4.0